Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Tīmekļa vietnes www.glabsim.lv (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne) lietošanas noteikumi, tāpat kā saistītais dokuments Privātuma politika, ir saistoši katrai fiziskai personai, Tīmekļa vietnes lietotājam, kas izmanto Tīmekļa vietnē piedāvātos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Lietotājs), neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav reģistrējis Tīmekļa vietnē lietotāja kontu.

1.2. Tīmekļa vietne pieder SIA "glabsim.lv", reģ.Nr. 40203756933, juridiskā un faktiskā adrese: Pētera iela 20, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371 26 115 775, e-pasta adrese: glabsim@glabsim.lv, turpmāk tekstā – Tīmekļa vietnes īpašnieks.

1.3. Tīmekļa vietnes īpašnieks ir tiesīgs jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus. Jebkuras Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu izmaiņas ir spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Tīmekļa vietnē.

2. Piekrišana Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem

2.1. Lietotājs var lietot Tīmekļa vietni un izmantot tajā piedāvātos pakalpojumus tikai tad, ja viņš ir iepazinies ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku un pilnībā, bez nosacījumiem tiem piekrīt. Katra lietotāja pienākums ir iepazīties ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku to aktuālajā redakcijā.

3. Tīmekļa vietnes lietošanas kārtība

3.1. Lietotājs ir tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus tikai atbilstoši to izmantošanas noteikumiem un paredzētajiem mērķiem.

3.2. Lietotājs neveiks nekādas darbības, kas kavē (var kavēt) vai traucē (var traucēt) Tīmekļa vietnes un/vai tajā piedāvāto pakalpojumu (t.sk. serveru un tīklu, kas ir saistīti ar pakalpojumiem) izmantošanu.

3.3. No Lietotāja tiek pieprasīta informācija, kas ir nepieciešama, lai Lietotāju piereģistrētu pakalpojumu izmantošanai, nodrošinātu pakalpojumu izpildi vai arī uzturētu/reģistrētu Lietotāja kontu: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālrunis, e-pasts. Lietotājs apliecina, ka jebkura informācija, kuru tas sniegs, vienmēr būs patiesa, precīza un aktuāla un tā tiks sniegta pilnīgi brīvprātīgi.

3.4. Tīmekļa vietnes īpašnieks nav atbildīgs par Lietotāja saistībām ar Pakalpojumu sniedzējiem.

3.5. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Tīmekļa vietnē un/vai nosūta Tīmekļa vietnes īpašniekam vai Pakalpojuma sniedzējam (tai skaitā, bet ne tikai: par saviem personas datiem), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

3.6. Lietotājs ir atbildīgs par konfidencialitātes nodrošināšanu attiecībā uz parolēm, kas saistītas ar Lietotāja kontu Tīmekļa vietnē. Tikai un vienīgi Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas caur Lietotāja kontu. Ja Lietotājs uzzina par paroles vai konta neatļautu izmantošanu, par to nekavējoties ir jāinformē Tīmekļa vietnes īpašnieks.

3.7. Lietotājs piekrīt, ka Tīmekļa vietnē sniegto pakalpojumu saturs un/vai sniegšanas kārtība, kā arī Tīmekļa vietnes saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Saistībā ar minēto Lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības. Lietotāja pienākums ir regulāri sekot līdzi visu pakalpojumu aprakstiem un izmaiņām tajos.

3.8. Lietotājs piekrīt, ka Tīmekļa vietnes īpašnieks pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var uz laiku vai pavisam pārtraukt Tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu vai jebkuras pakalpojumu daļas sniegšanu konkrētajam Lietotājam vai visiem lietotājiem, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai pavisam pārtraukt Tīmekļa vietnes vai kādas tās daļas uzturēšanu (minētais ietver arī Tīmekļa vietnes slēgšanu). Saistībā ar minēto Lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības.

3.9. Lietotājam ir aizliegts izmantot Tīmekļa vietnē iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.

3.10. Lietotājs ir tiesīgs piekļūt Tīmekļa vietnei un/vai jebkuram tajā piedāvātajam pakalpojumam vienīgi ar Tīmekļa vietnes īpašnieka nodrošinātās saskarnes starpniecību.

4. Pakalpojumu sniegšana un izmantošana

4.1. Tīmekļa vietnē ir pieejams piedāvāto pakalpojumu apraksts. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar pakalpojumu aprakstu pirms pieteikuma veikšanas attiecīgajam pakalpojumam.

4.2. Pārkāpjot noteiktos lietošanas ierobežojumus, Lietotājam var tikt liegta iespēja izveidot jaunus pierakstus.

4.3. Tīmekļa vietnes īpašnieks ir tiesīgs slēgt Lietotāja kontu un liegt pieeju pie pakalpojumiem šādos gadījumos:

4.3.1. Konstatēta aizliegtas informācijas (neeksistējošu vai citas fiziskas personas datu) izmantošana;

4.3.2. Konstatēti būtiski lietošanas ierobežojumu pārkāpumi;

4.3.3. Par Lietotāju saņemtas sūdzības no Pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, attiecībā uz regulāru neierašanos uz lekcijām);

4.3.4. Lietotāja ļaunprātīga Tīmekļa vietnes izmantošana. Par ļaunprātīgām darbībām tiek uzskatīts tīšas vai netīšas darbības, kas traucē tīmekļa vietnes darbību.

4.4. Tīmekļa vietnes īpašnieks neatbild par Pakalpojumu sniedzēju prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas sakarā ar jebkādām Lietotāja darbībām, kā arī nerisina starp Pakalpojumu sniedzēju un Lietotāju radušos konfliktus.

4.5. Tīmekļa vietnes īpašnieks datus par Lietotāja veiktajiem pierakstiem uzglabā ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķu izpildei – dati par katru veikto pierakstu tiek glabāti līdz attiecīgā notikuma iestāšanās brīdim.

5. Pakalpojumu apmaksa un maksas atgriešana

5.1. Izmantojot Tīmekļa vietni, Lietotājs pirms pakalpojumu saņemšanas veic pilnu priekšapmaksu.

5.2. Apmaksu par pakalpojumiem iespējams veikt ar bankas karti tiešsaistes režīmā vai izmantojot internetbankas pakalpojumus.

5.3. Tīmekļa vietnes īpašnieks sagatavo un nosūta Lietotājam elektroniski sagatavotu rēķinu, kas satur visu nepieciešamo informāciju apmaksas veikšanai.

5.4. Tīmekļa vietnes īpašnieks apkopo informāciju par pārskaitītajiem naudas līdzekļiem vienu reizi dienā.

5.5. Gadījumā, ja maksājums netiek saņemts Tīmekļa vietnes īpašnieka kontā (divu stundu laikā, ja apmaksa veikta ar bankas karti tiešsaistē vai rēķinā norādītajā termiņā, ja apmaksa veikta ar bankas pārskaitījumu), tad pakalpojums tiek atcelts.

5.6. Par Lietotāja veicamo maksājumu Tīmekļa vietnes īpašnieks izveido rēķinu ar visu nepieciešamo apmaksas informāciju.

5.7. Gadījumā, ja Lietotājs ir veicis apmaksu, taču vēlāk atsakās no pakalpojuma, Lietotājs saņem pilnīgu vai daļēju iemaksātās summas atmaksu sekojošā kārtībā un apmērā:

5.7.1. ja Lietotājs  ne vēlāk kā 24 stundas pirms pakalpojuma sniegšanas laika rakstveidā informē pakalpojuma sniedzēju par atteikumu, tad Lietotājam tiek atmaksāta iemaksātā summa 100% apmērā;

5.7.2. ja Lietotājs informē pakalpojuma sniedzēju mazāk kā 24 stundas pirms pakalpojuma sniegšanas laika par atteikšanos no pakalpojuma, tad pakalpojuma maksa Lietotājam netiek atgriezta.

5.8. Gadījumos, ja pakalpojums nav sniegts vispār Pakalpojumu sniedzēja vainas dēļ vai, izskatot Lietotāja pretenziju par nepienācīga pakalpojuma saņemšanu tā ir atzīta par pamatotu, Lietotājam tiek atgriezta iemaksātā naudas summa 100% apmērā.

5.11. Gadījumā, ja Lietotājs vēlas atcelt pakalpojumu pie Pakalpojuma sniedzēja, tas aizpilda pieraksta atcelšanas formu, kurā norāda bankas konta numuru, uz kuru tiks pārskaitīti naudas līdzekļi, saskaņā ar šiem noteikumiem.

5.12. Tīmekļa vietnes īpašnieks pārskaita Lietotājam iemaksātos naudas līdzekļus 14 dienu laikā no pieraksta atcelšanas formas iesniegšanas brīža saskaņā ar šo noteikumu 5.7. punkta nosacījumiem.

6. Atteikuma tiesības

6.1. Lietotājs var Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no līguma ar Pakalpojumu sniedzēju.

6.2. Lietotājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma ar Pakalpojumu sniedzēju informē Tīmekļa vietnes īpašnieku, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja Lietotājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Tīmekļa vietnes īpašniekam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

6.3. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Lietotāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no distances līguma.

6.4. Paziņojumu par atteikumu Lietotājs var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi, vai var tikt izmantota Tīmekļa vietnes īpašnieka interneta mājaslapas forma.

6.5. Atteikuma tiesības ir izmantotas, ja paziņojums par atteikumu ir nosūtīts vai iesniegts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Atteikuma tiesību izmantošanas faktu pierāda, piemēram, pasta sūtījumu apstiprinoši dokumenti vai Tīmekļa vietnes īpašnieka pārstāvja apliecinājums par paziņojuma par atteikumu saņemšanu.

6.6. Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu (paziņojuma par atteikumu nosūtīšanu vai iesniegšanu termiņā).

7. Autortiesības un privātums

7.1. Visas tiesības (t.sk. īpašumtiesības, autortiesības) uz Tīmekļa vietni pieder Tīmekļa vietnes īpašniekam. Lietotājs apzinās, ka minēto tiesību aizskaršana ir sodāma saskaņā ar likumu.

7.2. Apraksts par Tīmekļa vietnes Lietotāju datu izmantošanu pieejams Lietošanas noteikumu saistītajā dokumentā “Privātuma politika”.

7.3. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Tīmekļa vietnes īpašnieks - SIA "glabsim.lv".

7.4. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis ir sniegt Lietotājam informāciju par Pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem un nodrošināt iespēju pieteikties Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem, ko Pakalpojuma sniedzējs izvēlējies padarīt pieejamus Tīmekļa vietnē, kā arī, lai nodrošinātu Tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus, atbildētu uz Lietotāju komentāriem vai jautājumiem, diagnosticētu tehniska rakstura problēmas.

7.5. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes apjoms ir: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālrunis, e-pasts, personas kods (ja par pakalpojumu paredzēts izsniegt sertifikātu), informācija piezīmēs.

7.6. Tīmekļa vietnes īpašnieks ievēro Lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem, Fizisko personu datu apstrādes likumu un Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpāk tekstā - Regula) un citiem tiesību aktiem.

8. Jurisdikcija

8.1. Attiecības starp Tīmekļa vietnes Lietotājiem un Tīmekļa vietnes īpašnieku (t.sk. visas prasības un pretenzijas, kas saistītas ar šiem noteikumiem, izriet no tiem, saistītas ar to pārkāpšanu, piemērošanu, iztulkošanu, spēkā esamību utt.) tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.